Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (Subregion Południowy),

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw oraz pozostałych typów projektów związanych z gospodarką odpadami,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych,

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 6 z dnia 25 lipca 2017 r.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.