31 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4583/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.