3 listopada 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w trybie konkursowym do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.