23 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4546/2017 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy wchodzący w zakres projektu zidentyfikowanego pn. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020  oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.