Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił III nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 w ramach RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie oraz regulamin znajdują się w zakładce Baza ekspertów oceniających projekty