W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 7.6  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków  o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Zakres zmian obejmuje:

  • Zmianę terminu naboru z 22.09. – 29.09.2017 r. na 22.09. – 02.10.2017 r.;
  • Zmianę załącznika nr 1 Etapy konkursu (EFS) pod kątem wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;

Powyższe zmiany są wynikiem awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.