W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dot. treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19.07.2017r. IZ RPO WO 2014-2020 informuje co następuje.

Do końca 2017 roku, podmioty, które przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wszczynają postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, są zobowiązane do stosowania przepisów ujętych w wersji Wytycznych obowiązujących do 22.08.2017 r.

Powyższe oznacza, że dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Jednocześnie IZ RPO 2014-2020 przypomina, iż wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie powinno być uzasadnione specyfiką projektu i nie powinno mieć na celu uniknięcia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności.