W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 10.1.1  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków  o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.