Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-06-30

26 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Złożony w ramach procedury pozakonkursowej projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


29 czerwca 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: