Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-22

W dniu 19 września 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 15 do 22 września 2017 r. wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Zamieszczono w dniu: