Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-22

10 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie projekty (2 szt.) pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W dniu 19 września 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 15 do 22 września 2017 r. wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Zamieszczono w dniu: