11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4333/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-001/16 dla subregionu północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 dla subregionu północnego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 dla subregionu północnego  oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.