W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków pojawił się nowy komunikat dotyczący rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.02.03-IZ.00-16-001/17 przeprowadzonego w ramach poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.