29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4270/2017 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego pn. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.