Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-10-02

19 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

29 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 19 stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


Informujemy, że w terminie od 22 września do 2 października 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 września 2017 r. Uchwałą nr 4407/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 w zakresie terminu naboru.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


KOMUNIKAT ws. zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 z dnia 18.08.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu w zakresie terminu naboru z 22.09-29.09.2017 r. na 22.09-02.10.2017 r.

Powyższa zmiana jest wynikiem awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020.

W związku z powyższym IZ RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu do dnia 2 października 2017 r. w celu umożliwienia wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych[1] udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

- jednostki wykonujące działalność leczniczą,

- jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem tych, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);

2) w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,

- przedsiębiorcy,

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w ramach jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[2]

w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób (tj. 15 grup w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS oraz 15 grup chorób w zakresie wyłącznie lecznictwa zamkniętego).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art.4.

[2] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie[1]:

 1. w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
 2. w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami;
 3. podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych[2], w tym nowotworów złośliwych;
 4. podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w obszarach wsparcia wpisujących się w ww. typy projektów oraz ujętych w jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[3] w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób (tj. 15 grup w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS oraz 15 grup chorób w zakresie wyłącznie lecznictwa zamkniętego).

[1] Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy możliwych badań zleconych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). Ponadto inwestycje realizowane w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki środowiskowej. W ramach poddziałania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

[2] Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Załącznik nr 1 Diagnoza stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14.

[3] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 21 653 498,00 PLN.

Podział alokacji na obszary wsparcia:

 • Opieka nad matką i dzieckiem – 4 005 897,00 PLN
 • Opieka nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami – 4 265 739,00 PLN
 • Leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych – 7 414 158,00 PLN
 • Anestezjologia oraz intensywna terapia – 5 967 704,00 PLN

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Decyzje/umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne
 15. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia
 16. Strategia Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.
Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-18