28 lipca 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów w ramach procedury odwoławczej do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Nabór I.

 

3 projekty poddane ponownej ocenie merytorycznej spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia
w ramach przedmiotowego działania).

 

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

 

Szczegółowy wykaz projektów tj. lista projektów, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej znajduje się tutaj.