W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 3.2.1 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020.