4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) – nabór VI, dla obszaru południowego województwa opolskiego.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach VI naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych, w ramach RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.