26 czerwca 2017 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków