26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4002/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz uchwałą nr 4003/2017 z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4002/2017 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów