12 maja 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Nabór V w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

17 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Jeden projekt nie spełnił kryteriów wyboru projektów i/lub nie uzyskał wymaganej liczby punktów.

Poniżej prezentujemy listy projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Szczegółowe wykazy projektów tj. lista projektów, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu, znajdują się w zakładce zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.