W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 3.2.1 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia II etapu konkursu tj. naboru w zakresie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego RPO WO 2014-2020.