Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.