PLANOWANY data naboru wniosków od 2017-06-12 do 2017-06-19

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 12 maja 2017 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, tj. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa opolskiego.Szkolenie organizowanie jest w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów planowanym w dniach od 12.06.2017 r. do 19.06.2017 r. i odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 24.05.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. ).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie: 1) Wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów : a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące: i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp. , ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, b) bezzwrotne wsparcie finansowe na: i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej; iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe oraz/lub działania, o których mowa w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług. 2) Wsparcia ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)). 3) Wsparcia ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)). 4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie: a) usług animacji lokalnej, b) usług rozwoju ekonomii społecznej, c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres EFS projekty będą dofinansowane zgodnie z niżej wskazaną proporcją: 95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie 8 308 553,28 PLN, w tym: dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki-miasto Opole – 3 686 556,77 zł dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki – 4 621 996,51 zł

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS).
 4. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK w piśmie wzywającym do dokonania uzupełnień/poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. 6a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – kwoty ryczałtowe.
 7. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
 9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 10. Analiza ROPS pn. Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego – Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 11. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 19.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 4.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu, IP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą: E – maila: punktefs@wup.opole.pl Faksu: +48 77 44 16 599 Telefonu: +48 77 44 16 754 + 48 77 44 17 472 + 48 77 44 17 474 Bezpośrednio w siedzibie: w Punkcie Informacyjnym o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14.

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

www.pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-05-12