W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 10.1.1 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia  I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.