Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej RPO WO 2014-2020. Ocenę skończono 18 kwietnia 2017r.

Ocenę formalną przeszło 8 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu,
które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.