Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zwraca uwagę beneficjentów na zapis wynikający z rozdziału 6.5.2.pkt 8) lit a i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 września 2016 r., który stanowi iż „opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności”. Zapisy te, odnoszące się do zasady konkurencyjności, jednoznacznie zabraniają używania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych chyba, że występuje przesłanka do użycia znaku towarowego wynikająca ze specyfiki przedmiotu (np. brak kompatybilności z innym sprzętem). Wystąpienie takiej przesłanki powinno być uzasadnione potrzebami beneficjenta i udokumentowane. Ponadto, dodatkowym warunkiem zastosowania znaku towarowego w opisie przedmiotu zamówienia jest „określenie zakresu rozwiązań równoważnych”. Tym samym nie jest wystarczające podanie samego określenia „lub równoważne” lub jego synonimu. W opisie przedmiotu zamówienia powinny zostać podane zakresy (in plus in minus) konkretnych cech, parametrów wyrobu, rozwiązań podobnych w zakresie funkcjonalności czy norm technicznych, czy dopuszczalnych rozwiązań w odniesieniu do konkretnie wskazanego wyrobu. Podanie zakresu równoważności powinno być zrozumiałe, weryfikowalne, zobiektywizowane i odpowiadające potrzebom zamawiającego. Jeżeli zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być np.: „nie cięższy niż …”, ” do wysokości …”, „o wymiarach nie mniejszych niż… i nie większych niż ….” itp. nie będzie miał obiektywnych podstaw do oceny czy przedstawione oferty są w rzeczywistości równoważne.