3 marca 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną w ramach poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków