Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił III nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.