Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-03-13

29 marca 2018 r. zakończyła się ocena formalna (w ramach procedury odwoławczej) projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014 – 2020.

1 projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


W odpowiedzi na wnioski beneficjentów, w dniu 19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wycofaniu wniosków nr RPOP.10.03.00-16-0015/17 pn. Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego wspierającego świadczenie e-usług w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. oraz RPOP.10.03.00-16-0020/17 pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu, złożonych przez podmioty  z listy rankingowej projektów ocenionych w ramach naboru wniosków nr RPOP.10.03.00-IZ.00-16-001/17 dla działania 10.3 E-usługi publiczne.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020


27 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4857/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.03.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.3 E-usługi publiczne, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020. Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i znajdują się na ww. liście zostały wybrane do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020


21 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania) i zostało przekazanych do następnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


10 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014 – 2020.

25 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E-usługi publiczne  RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 23 października 2017 r. Uchwałą nr 4549/2017 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu ogłoszonego dla działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru  do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 10 listopada 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej wpłynęło na pierwotnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmiany zapisów w tym zakresie w Regulaminie konkursu.


W terminie od 06.03 do 13.03.2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014 – 2020.

Informujemy, iż 31 sierpnia 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 27 wniosków przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu ogłoszonego dla działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych do dnia 31.08.2017 r. wniosków złożonych w ramach I naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc listopad 2017 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie, wymagana była zmiana regulaminu konkursu, przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3929/2017 w dniu 12 czerwca 2017 r.


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 4 maja 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 10.3 E – usługi publiczne RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych został wyznaczony na 16 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu konkursu tj. naboru, w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

10.3 E - usługi publiczne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.3 E – usługi publiczne w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej.
 2. Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
 3. Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnieniu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%,
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364).
 • Projekty objęte pomocą de minimis – 70%
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.3 E – usługi publiczne w ramach RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi  40 000 000,00 PLN.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy, limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki do regulaminu:

 1. Etapy konkursu (EFRR).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 10.3 E – usługi publiczne.
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.3 E – usługi publiczne .

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 16. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1364).

  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych:

  a) dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.;

  b) dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu 10.3 (wersja nr 1);

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020 , zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202

Faksu: 77 44 04 721

lub bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-01-20