ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Mała retencja.