Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił II nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
`