ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa.